Nieuws lezen

02/12/2014
Nieuwsbrief december 2014
           Prijsuitreiking gedeelde tweede prijs voor foto          
Nieuwsbrief AFOS 
 
Dronten,   december 2014
 
Geachte donateur, belangstellende,
 
Met grote tevredenheid kijkt het bestuur van AFOS terug op het actiejaar 2014 voor “Zonnepanelen voor de vrouwen van ZENA” in Burkina Faso.
De totale opbrengst  voor het tweede en derde deelproject, € 33.198,67, is al in oktober overgemaakt. Eerder dan de geplande datum.
Er hebben zich geen problemen voorgedaan. Dit bedrag kwam tot stand door de inspanning van veel betrokken mensen.
Acties:
-De huiswerkactie “Leren voor Leren” op het Insula College te Dordrecht was een   gezamenlijke actie van leerkrachten en leerlingen.
-De actie rond Pasen was een extra actie door de leerlingen van het Insula College.
-In het voorjaar werden plantenstekjes verkocht.
-AFOS kwam in april op Facebook en vernieuwde het logo.
-De naam werd aangepast van Afos/De Naaste Veraf in AFOS.(Actiecomité Flevoland voor OntwikkelingsSamenwerking)
-In de zomer werd jam gemaakt en het hele jaar door verkocht. Voor de suiker kregen we een gift van DEEN.
-Tijdens de Meerpaaldagen in Dronten en het Full Color Festival in Kampen werden spullen uit Burkina Faso verkocht.  
-AFOS deed mee aan de WAK week (week amateurkunst ) Op de Zorgboerderij “Hoeve Vredeveld” werden artikelen uit Burkina Faso
 en jam van eigen grond, in de winkel te koop aangeboden.
-In diverse kerken werd een collecte gehouden.          
-Er werd een mailing rondgestuurd.
-Aan de Sint Maartenactie in Dronten deden drie scholen mee. 
Giften.
-Donateurs en andere betrokken personen  maakten een gift over. AFOS mocht een lijfrente schenking ontvangen.
-Verschillende bedrijven en Service Clubs maakten een gift over: Transfer Solution in Leerdam, Odd Fellows te Dronten en Soroptisten Club Flevoland.
 Soroptisten Club te Dordrecht. Kreativo te Dronten. AFOS ontving een gift bij het afscheid vanwege  pensionering.
-Twee 80 jarigen maakten hun verjaardaggeld over.
Publiciteit:
In de plaatselijke kranten werden de acties aangekondigd. Ook op Facebook en de website www.afosflevoland.nl  werd hier aandacht voor gevraagd.


Bij alle activiteiten werd de naam van Wilde Ganzen genoemd en de goede samenwerking die nu al 20 jaar bestaat
.
Er is in mei deelgenomen aan een training fondsenwerving, georganiseerd door de Meerpaal te Dronten. Ook Wilde Ganzen gaf een training over fondsenwerving,
waaraan  AFOS meedeed.
 
In augustus brachten bestuursleden een bezoek aan Burkina Faso. Ze bezochten het lopende project. Enthousiast leidden de vrouwen hen rond op de erven
waar verlichting was aangebracht met hulp van zonne-energie. Zij gaven aan dat met licht op hun erf hun dagelijks leven duidelijk verbeterd was.
 
Op 25 oktober werd AFOS genomineerd voor de verhalen- en fotowedstrijd van Partin/Wilde Ganzen. AFOS was de enige deelnemer die
voor beide categorieën werd genomineerd. Op 29 november vond op de landelijke Partindag de prijsuitreiking plaats door Minister Ploumen.
AFOS eindigde op de vijfde plaats voor het ingestuurde verhaal. De foto viel in de prijzen. Een tweede gedeelde plaats!
De foto is door onze partner Georges Nongkouni, in Burkina Faso gemaakt.
 
In november werd het vierde en vijfde deelproject voor subsidie, door Wilde Ganzen, goedgekeurd.
AFOS hoopt het totale project van € 120.000 voor “Zonnepanelen voor de vrouwen van ZENA” eind 2015 in het Millenniumdoelenjaar, af te kunnen ronden.
Hiervoor moet AFOS nog een bedrag van € 28.000  inzamelen. Wilde Ganzen zal dit bedrag aanvullen met 55%.
De Protestante Gemeente te Dronten heeft het verzoek van AFOS ingewilligd om mee te delen in de opbrengst van de Oliebollenactie 2014.
Alle donateurs, betrokken personen en instanties, zeggen wij hartelijk dank voor hun steun in het afgelopen jaar.
Met uw hulp kunnen wij letterlijk en figuurlijk voor veel mensen in Burkina Faso licht brengen.
 
Ernstige gevolgen door de politieke onrust in Burkina Faso van de afgelopen maanden zijn  gelukkig  uitgebleven.
De bevolking die, door haar stem te laten horen, positieve veranderingen  heeft afgedwongen
heeft het dagelijkse leven weer opgepakt nu de interim regering is geïnstalleerd. Volgend najaar worden er verkiezingen gehouden.
Er is hoop voor de toekomst. Het werk van AFOS kan zonder problemen voortgang vinden.
Uw gift blijft welkom op bankrek. nr NL 08 INGB 00021.77.720.                                               
 
Het bestuur van AFOS wenst u fijne feestdagen en een gelukkig 2015.
                  

 
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.