Beleid

De stichting steunt voornamelijk kleinschalige plattelandsontwikkelingsprojecten en voorzieningen voor schoon en veilig water, onderwijs en verbetering van gezondheid, vooral gericht op vrouwen en kinderen.

AFOS koopt zo mogelijk huisvlijtartikelen en kunstvoorwerpen in, van kleine ondernemers in Burkina Faso. Op deze wijze worden zij ondersteund in hun dagelijkse levensbehoefte.
Door de langdurige contacten en de korte lijnen met organisaties in ontwikkelingslanden wordt de duurzaamheid van de projecten bevorderd en kan de stichting goed inspelen op de behoefte van de projectaanvragers. Hierdoor is ook controle mogelijk van het resultaat van de acties. Regelmatig worden de projecten bezocht en wordt verantwoording afgelegd  door middel van rapportages van de resultaten, aangevuld met foto’s en afschriften over de voortgang van het project. Deze verantwoording is van essentieel belang om aanspraak te kunnen maken op subsidies van Wilde Ganzen en andere hulporganisaties.
Daarbij is het belangrijk om tijdens de acties de bewustwording te stimuleren van de Flevolandse bevolking door voorlichting te geven over de situatie in het land waar AFOS contact mee heeft.
Het streven is om het netwerk rond AFOS steeds verder te vergroten.

De basisbehoeften waarvoor AFOS zich inzet, sluiten naadloos aan op de, door de VN opgestelde, Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) (SDG's). 193 lidstaten van de VN hebben in 2015 17 doelen vastgesteld voor 2030. Zij gelden in alle landen en voor alle mensen.
De kern daarvan is:
Een eind maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.


Beleidsplan en Visie van Stichting AFOS, geldig van december 2020 tot december 2023.
Doel:
Het verbeteren van de leefomstandigheden van de plattelandsbevolking in Burkina Faso door armoede te bestrijden, watervoorzieningen te creëren en voedselzekerheid te vergroten. Ook de toegang tot en verbetering van  het onderwijs, training en voorlichting van de bevolking zijn belangrijke doelen.
Ambitie:
In 2017 is AFOS een samenwerking aangegaan met stichting Steun voor Oudalan.www.steunvooroudalan.com
Deze stichting is op 1 september 2016 opgericht en heeft als doel om de bevolking van de noordelijke provincie Oudalan in Burkina Faso te helpen met haar eigen ontwikkeling naar een betere levensstandaard. Hiervoor werkt zij samen met de lokale partnerorganisatie Association Dagnal Roobe. (ADR). www.dagnalroobe.org
       
De hoogste prioriteit is: verbetering van de leefomstandigheden van de plattelandsbevolking in het noorden van Burkina Faso.
Te bereiken door;

1.Watervoorzieningen creëren door middel van reparaties en nieuwe aanleg van waterpompen en bouli’s (gegraven meertjes) in de provincie Oudalan.
                                         
2.Voedselzekerheid bevorderen door tuinbouw met druppelirrigatie te introduceren en uit te breiden in de dorpen.
 
3.Trainingen organiseren van en voor de bevolking voor onderhoud en duurzaamheid.
                                   
4. Bewustwording stimuleren van  het grote probleem van plastic zwerfafval. De strijd aanbinden om het vuil  in te zamelen en te verwerken.
                                      
Inzameling gelden door AFOS:
Jaarlijks vinden er acties plaats op scholen. We mogen rekenen op inkomsten van donateurs, bedrijven, kerken en serviceclubs.
Publiciteit:
Via de plaatselijke nieuwsbladen, de website van AFOS, Facebook, de nieuwsbrieven aan donateurs en belangstellenden en het jaarverslag worden de inwoners van Flevoland op de hoogte gesteld van het werk van AFOS en de projectplannen.
Sterke kant van de stichting:
AFOS is opgericht in 1968 en heeft naam gemaakt. De stichting heeft een duurzame relatie met Burkina Faso, sinds 1994.
Er bestaat een goede band met de subsidiegevers, zoals Wilde Ganzen en met de lokale media. AFOS heeft trouwe donateurs en goede lokale partners. AFOS is lid van de koepelorganisatie voor kleine goede doelen, PARTIN.
 

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.