Nieuws lezen

08/01/2014
Nieuwsbrief december 2013
                                             
Nieuwsbrief december 2013 Afos/De Naaste Veraf 

Geachte donateurs en belangstellenden,
Met genoegen laat het bestuur van stichting Afos/De Naaste Veraf u weten welke activiteiten er dit jaar hebben plaatsgevonden. Ondanks de crisis en de niet al te rooskleurige vooruitzichten zijn wij blij met de steun die we van vele betrokkenen hebben ontvangen. Daarvoor onze hartelijke dank!
Het eerste deel van het Zonnepanelenproject voor vrouwen in Burkina Faso wordt op dit moment uitgevoerd. Foto’s hiervan zijn recent gemaakt door een contactpersoon van Afos die de projecten heeft bezocht. De vrouwen ervaren het licht op hun erf als een wereld van verschil. Nu kan er in de  avond veel veiliger gewerkt worden voor extra inkomsten. Kleine kinderen branden zich niet snel meer aan hete kookpotten. Schoolkinderen kunnen bij lamplicht hun huiswerk maken. Dit project is goedgekeurd door Wilde Ganzen en in de komende twee jaar zal Afos zich blijven  inzetten om voor veel vrouwen van ZENA, (de organisatie die bestaat uit 12 dorpen), licht te brengen op het erf. De realisatie van dit eerste deel is tot stand gekomen door giften en acties, met subsidie van Wilde Ganzen. Wij noemen Transfer Solution in Leerdam. De verkoop van zelfgemaakte jam en plantenstekjes. Acties van Kreativo. De Meerpaaldagen. Verkoop aan huis van artikelen uit Burkina Faso. Collecte in de Prot. Gemeente te Dronten. Extra giften van donateurs. Gift van Swarthmore Rotary. Gift van Odd Fellows te Dronten. De Sint Maartenactie 2013, die in Biddinghuizen op traditionele wijze gehouden werd door leerlingen van de bovenbouw van de basisscholen De Tamarisk en De Wingerd. Met hun lichtjes en collectebusje, zingend langs de huizen, brachten ze een mooi bedrag bijeen. Ze hadden vooraf aan 11 november voorlichting gekregen over Burkina Faso en het Zonnepanelenproject via een PowerPointpresentatie. Op de basisschool Aan Boord in Dronten werd op 15 november een Zendingsactie gehouden waar veel kinderen enthousiast in actie waren gekomen en allerlei spulletjes en lekkers hadden gemaakt, geholpen door hun ouders en leerkrachten. De “markt” werd druk bezocht en na anderhalf uur konden de leerkrachten met trots een mooie opbrengst bekend maken. Het Kompas zegde toe om het meegebrachte zendingsgeld op 11 november te doneren voor het project.
De samenwerking met Wilde Ganzen liep ook in 2013 naar wens. Verantwoording werd door Afos afgelegd voor het project in Rakissé en het eindverslag werd door WG goedgekeurd, waardoor dit project kon worden afgesloten. Vorig jaar december zijn twee afgevaardigden van WG naar Burkina Faso vertrokken en hebben o.a. het dorp Mogtédo bezocht waar Afos diverse projecten tot stand heeft gebracht. In februari 2013 ontvingen wij het verslag waarin men schreef onder de indruk te zijn van de betrokkenheid en medewerking van de dorpelingen.
In 2013 zijn er door de belastingdienst nieuwe eisen gesteld om aangemerkt te worden als een zogenaamde “Algemeen Nut Beogende Instelling” ANBI. Om aan deze eis te voldoen is op de website van Afos het Jaarverslag 2012 toegevoegd. www.afosflevoland.nl  Op deze website kunt u meer lezen over acties en projecten van de afgelopen jaren.
Met vertrouwen zien we de toekomst tegemoet in de verwachting dat we met uw hulp het zonnepanelenproject in het Millenniumdoelen jaar 2015 volledig kunnen uitvoeren. U kunt Afos/De Naaste Veraf daarbij steunen door een bedrag over te maken op bankrekeningnr. 21.77.720
Het bestuur wenst u een goede decembermaand en een voorspoedig 2014.
Terug

Als u ons werk wilt steunen?

Wordt dan donateur of maak een bedrag over op ons bankrekening nummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v AFOS te Dronten.